Klientská zóna

Jméno

Heslo

MODERNÍ BYTOVÁ SPRÁVA S LIDSKOU TVÁŘÍ

Novinky

Kontaktujte nás

Tel. 597 454 799
E-mail:
Vítkovická 3299/ 3A
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

www.dprm.cz

Služby

Když Vás zajímá něco konkrétního.....

A. Správa nemovitostí

B. Technické poradenství

C. Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby

D. Stavební povolení, ohlášení nebo vyjádření stavebního úřadu

E. Úvěrové poradenství

F. Dotační poradenství

G. Technický dozor v průběhu realizace stavebních prací

A. Správa nemovitostí

Ekonomická – správní oblast

 • vedení účetnictví spojeného se správou budov, zpracování účetní uzávěrky a vypracování daňového přiznání
 • kontrola plateb pojistek, splátek, půjček
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • vyúčtování služeb – teplo, voda, TUV, el. energie - dle platné legislativy
 • předpis, kontrola, upomínaní dlužného nájemného a ostatních služeb

Provozně – technická oblast

 • vedení evidence bytů a nebytových prostor
 • zpracování nájemních smluv a evidenčních listů, dle požadavků majitele nemovitosti
 • zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním nemovitosti (el. energie, teplo, plyn, provoz výtahu, vodné a stočné apod.)
 • evidence hlášení stížností uživatelů bytů o poruchách, škodách
 • zajišťování oprav na domě, na základě výběrového řízení s konečným rozhodnutím vlastníka domu
 • odborná posouzení
 • zajištění revizí technických zařízení
 • zajištění běžné údržby a oprav
 • zajištění rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí

B. Technické poradenství

 • projektová dokumentace pro stavební řízení vč. stavebně technického posouzení domu, vyjádření dotčených orgánů, položkového rozpočtu (vč. slepého pro případné vyhlášení výběrového řízení)
 • statický posudek
 • energetický audit a Průkaz energetické náročnosti budovy
 • výpočet měrné potřeby tepla (k dotaci Zelená úsporám)
 • koordinační Plán BOZP

C . Organizační zajištění výběru zhotovitele stavby

 • zpracování podkladů a podmínek výběrového řízení
 • vyhodnocení nabídek a kvalifikační kontrola
 • projednání s objednatelem
 • konzultace Smlouvy o dílo

D. Stavební povolení, ohlášení nebo vyjádření stavebního úřadu

 • součástí plnění je zajištění vyjádření a projednání PD s dotčenými orgány státní správy a dotčenými organizacemi
 • vyřízení a získání stanoviska stavebního úřadu se vztahuje na ohlášení stavby nebo stavebního povolení
 • rozsah a způsob projednání dle dohody a konkrétních podmínek

E. Úvěrové poradenství

 • konzultace možností úvěrování, indikativní nabídky bankovních ústavu
 • návrh financování
 • prezentace na členské schůzi nebo jednání SVJ
 • příprava potřebných podkladů k žádosti o úvěr
 • zastupování při jednání s bankou

F. Dotační poradenství

Program Zelená úsporám

Podklady pro žádost Nový Panel – nařízení vlády č. 299/2001 Sb., v platném znění

 • zajištění kladného stanoviska Poradenského a informačního střediska
 • kontrola vyjádření stavebního úřadu ve vztahu k nařízení vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění
 • vypracování žádosti
 • kompletace příloh k žádosti a její projednání s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s.
 • podání žádosti na českomoravské záruční a rozvojové bance a.s.
 • získání prohlášení o splnění podmínek dotace

Program Panel

Podklady pro podání žádostí nutné k posouzení na krajském pracovišti SFŽP

 • zajištění kladného stanoviska Poradenského a informačního střediska
 • součinnost při splnění podmínky souhlasu (minimálně nadpoloviční většina majitelů)
 • zpracování krycího listu technických parametrů
 • kompletace potřebných příloh
 • kontrola, konzultace a návrh úprav položkového rozpočtu realizační firmy v souladu se Směrnicí MŽP č. 9/2009 Sb.
 • vypracování žádostí
 • podání žádosti na krajském pracovišti SFŽP
 • prohlášení o splnění podmínek dotace
 • podání žádosti po ukončení realizace vč. kontroly povinných příloh

G .Technický dozor v průběhu realizace stavebních prací

 • kontrola realizace s projektovou dokumentací
 • kontrola technologických postupů
 • spolupráce s dodavatelem na technickém řešení detailů
 • kontrola stavebního deníku, potvrzování zápisu a vyjádření stanovisek k zápisům
 • účast na kontrolních dnech dle dohody s investorem

  Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

  01.10.2010

  Rada Státního fondu životního prostředí ČR a ministr životního prostředí Pavel Drobil ve čtvrtek 30. 9. 2010 schválili další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Bylo odsouhlaseno 17 tisíc žádostí ve výši přes 5 mld. korun. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. listopadu 2010

   

  Zelená úsporám pokračuje

  24.08.2010

  Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dne 24.8.2010 od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pouze pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn. Příjímání dalších žádostí pro panelové domy bude možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.