Klientská zóna

Jméno

Heslo

MODERNÍ BYTOVÁ SPRÁVA S LIDSKOU TVÁŘÍ

Novinky

Kontaktujte nás

Tel. 597 454 799
E-mail:
Vítkovická 3299/ 3A
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

www.dprm.cz

Slovník

Administrace

Proces od podání žádosti po vyplacení podpory.

Alokace

Objem finančních prostředků určených k rozdělení v programu Zelená úsporám.

Autorizovaný architekt

Architekt, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zdění pozdějších předpisů, a je zapsán v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů (www.cka.cz).

Autorizovaný inženýr

Inženýr, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz).

Autorizovaný technik

Technik, kterému byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zapsán v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.ckait.cz).

Bloková výjimka

Nařízení Komise č. 800/2008 umožňuje podnikům čerpat dotace na dosažení úspor energie (oblasti A a B) a na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie (oblast C). Výše dotace je pak procentuálně omezena v závislosti na velikosti žadatele (viz heslo drobný, malý a střední podnikatel).

Bytová jednotka

Reálně vymezená část domu, která může být předmětem vlastnického práva dle zákona o vlastnictví bytů (čili ji lze nabývat a prodávat).

Bytové družstvo

Společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajištění bytových potřeb svých členů.

Bytový dům

Stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena a která není rodinným domem.

Bytový dům nepanelové technologie

Bytový dům, který není postaven v žádné z typizovaných konstrukčních soustav panelových bytových domů.

Bytový dům panelové technologie

je bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v Příloze č. 1 Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČSN 73 0540

Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na 4 části: část 1 „Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 „Funkční požadavky", část 3 „Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 „Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Je to jedna z klíčových norem pro navrhování a hodnocení budov, a to především z hlediska spotřeby energie na vytápění.

ČSN EN ISO 13790

Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení. Tato norma uvádí výpočtové metody pro hodnocení roční spotřeby energie na vytápění a chlazení obytných a nebytových budov nebo jejich část. Tato metoda obsahuje i výpočet roční potřeby energie na vytápění a chlazení pro zajištění požadované teploty v budově.

De minimis

Celková výše pomoci de minimis udělená jednomu subjektu nesmí přesáhnout částku 200 000 EUR během jakéhokoli tříletého období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným subjektem, tedy bez ohledu na jejich cíl, čerpá-li tedy podnik podporu de minimis v rámci více projektů a/nebo od více poskytovatelů.

Dočasný rámec

Podporu upravuje Sdělení Komise - Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2009/C 16/01). Tímto Rozhodnutím Evropská komise uznává, že Česká republika byla zasažena krizí jako celek a příjemce tuto skutečnost nemusí dokazovat jednotlivě. Maximální výše podpory je ekvivalent 500 tis. EUR pro jeden podnik v období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2010.

Doklad o právní subjektivitě

u podnikatelských subjektů je to výpis z živnostenského rejstříku a u právních subjektů zapsaných v obchodním rejstříku také výpis z Obchodního rejstříku.

Doklad o přidělení IČ

Identifikační číslo (IČ) bezplatně přiděluje pracoviště správy registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu ostatním ekonomickým subjektům (více informací o přidělení IČ na www.csu.cz).

Dotační bonus

Finanční zvýhodnění za vybrané kombinace opatření, a to pouze při současném podání žádosti, avšak maximálně jednou pro daný objekt i při využití více kombinací, uvedených ve Směrnici MŽP č. 9/2009 (viz. Dokumenty).

Drobný, malý a střední podnikatel (MSP)

Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jehož aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR, nebo má-li obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR.

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

Energetický audit

Je odborné zhodnocení toků energie a nakládání s energiemi v celém areálu subjektu (budova, soubor budov). Cílem tohoto odborného posouzení je zhodnotit současný stav užití energií v subjektu a identifikovat – z technického, ekonomického a ekologického hlediska – optimální způsob dosažení úspor energií.

Energetický auditor

Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit, tj. hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor. Přehled auditorů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Energetický expert

Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která zpracovává průkaz energetické náročnosti budovy. Přehled energetických expertů s tímto oprávněním naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz).

Environmentálně šetrný způsob vytápění

Vytápění prostřednictvím moderních technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. V kontextu programu Zelená úsporám jde výhradně o systémy, které využívají sluneční energii, energii biomasy nebo energii prostředí a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby.

Faktura

Faktura slouží jako doklad o skutečné výši oprávněných nákladů na realizaci podporovaného opatření po dokončení investiční akce a jako povinná příloha se spolu s dokladem o zaplacení, dokladem o ukončení realizace a poslední stranou žádosti předkládá na příslušném administrujícím pracovišti (banka, či krajský úřad). Nezbytné náležitosti faktury naleznete v pokynu k Směrnici č. 9/2009 (viz. Dokumenty).

Fixní částka

Stanovení výše dotace pevnou částkou, a to v oblasti A v Kč na m2 podlahové plochy, nejvýše na 350 m2 u rodinných domů a na 120 m2 u bytových jednotek v bytových domech; v oblasti B v Kč na jeden rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě; a v oblasti C na konkrétní typ podporovaného zařízení.

Fyzická osoba nepodnikající

Osoba, která nemovitost, která je předmětem žádosti, nepronajímá třetím osobám.

Fyzická osoba podnikající

V tomto případě se tímto rozumí osoba, která vlastní nemovitost, která je předmětem žádosti, a zároveň ji pronajímá k bydlení.

Intenzitou podpory (v programu Zelená úsporám)

Částka podpory, vyjádřená jako procento způsobilých nákladů.

Koordinační plán BOZP

Dokument, který stanovuje zodpovědnost, kompetence a postup při zabezpečování BOZP na staveništi v souladu s požadavky Zákona č. 309/2006 Sb. „ O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ v platném znění. Povinnost zpracovat plán vzniká, když se jedná o práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 nařízení vlády č.591/2006 Sb., při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat tento „Plán BOZP“.

Práce se zvýšeným nebezpečím – Příloha č. 5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb.:

 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší ne 5 m.
 • Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné loubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.
 • Potápěčské práce
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu)
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

KP SFŽP ČR =Poradenské informační středisko

Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí České republiky. Podací místo pro žádosti podané právnickými osobami a fyzickými osobami podnikajícími.

Kvalitní zateplení

Provedení dodatečné tepelné izolace vedoucí k dosažení maximálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce pro jednotlivé konstrukce podle ČSN 73 0540.

Měrná potřeba tepla na vytápění

Čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla. Vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13790, v souladu s TNI 73 0329, TNI 73 0330 a ČSN 73 0540 nebo také v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Nepanelová technologie

Takové materiálové a dispoziční provedení stavby, které nespadá do výčtu typizovaných stavebních soustav uvedených v příloze NV č. 299/2001 Sb. Jedná se o stavby s individuálním objemově dispozičním řešením provedené ve zděné technologii s využitím cihel, tvárnic, blokopanelů, případně i s využitím montovaných konstrukcí na bázi vrstvených silikátových nebo dřevěných dílců.

Nízkoenergetický standard

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

Obálka budovy

Obálkou budovy se rozumí všechny konstrukce na systémové hranici budovy, které jsou vystaveny venkovnímu prostředí.

Obnovitelné zdroje energie

Nefosilní zdroje energie, konkrétně energie slunečního záření, geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.

Obytný dům

Ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se jím rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. To znamená, že obytnými budovami jsou jak rodinné, tak bytové domy bez rozlišení konstrukce (tedy jak panelové, tak i nepanelové - zděné).

Odborný posudek

Příloha žádosti o podporu prokazující splnění energetických a enviromentálních požadavků programu na realizovaný projekt. Obsah odborného posudku a osoby oprávněné k jeho zpracování naleznete přílohách Směrnice MŽP č. 9/2009 (viz. Dokumenty).

 

Odborným posudkem pro program Zelená úsporám, podoblast podpory A.1 (celkové zateplení) se rozumí:

 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění podle harmonizovaných technických norem, případně s použitím metody výpočtu a okrajových podmínek podle TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy), a dosažená míra snížení této hodnoty,
 • krycí list technických parametrů (požadovaná příloha) s vyplněnými údaji o stavbě a provedení opatření.

Odborným posudkem pro program Zelená úsporám, podoblast podpory A.2 (dílčí zateplení) se rozumí:

 • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov (součinitel tepla konstrukcemi),
 • plus zbylé 2 požadavky, které jsou shodné s podoblastí A.1 (viz výše).

Panelový bytový dům

Bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pasivní dům

Budova vystavěná v pasivním energetickém standardu. Má velmi nízkou roční potřebu tepla na vytápění, kterou lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Celkové primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody) nemá u těchto budov překračovat hodnotu 60 kWh/(m2a). Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám musí pasivní dům zejm. dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů.

Pasivní energetický standard

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů a splnění dalších podmínek stanovených v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

Podlahová plocha

Celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p).

Položkový rozpočet

Detailní vyčíslení jednotlivých položek celkové ceny realizovaného projektu, tj. jednotlivých prací a položek materiálu.

Polutant

Chemikálie přítomná v prostředí v nepřirozeně vysoké koncentraci jako důsledek lidské činnosti, látka znečišťující životní prostředí.

Poskytnutí podpory

Podpora se uvolňuje jednorázově na základě Rozhodnutí o poskytnutí podpory, a to zásadně v Kč a bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce podpory uvedený v žádosti o podporu. Převod bude proveden do 30ti dnů od předložení Smlouvy o poskytnutí dotace žadatelem a doložení splnění podmínek smlouvy. Podpora musí být vyplacena na účet uvedený v žádosti, jehož majitelem je žadatel.

Pověřený subjekt

Subjekt pověřený administrací žádostí o podporu v programu Pověřeným subjektem je Státní fond životního prostředí a některé banky. Na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí podávají žádosti o podporu právnické osoby a fyzické osoby podnikající (podnikatelé, bytová družstva apod.). Fyzické osoby nepodnikající (majitelé rodinných domů apod.) si na krajských pracovištích pouze nechávají prověřit projekt, odborný posudek a krycí list v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy). Na pobočkách bank pověřených administrací žádostí o podporu z programu Zelená úsporám podávají žádosti pouze fyzické osoby nepodnikající.

Právnická osoba

Sdružení fyzických nebo právnických osob (korporace), účelová sdružení majetku (nadace), jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, u kterých to stanoví zákon.

Projekt = Projektová dokumentace

Dokumentace nutná k ohlášení stavby nebo k vydání stavebního povolení podle platného znění stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Kromě projektu je nutno doložit také odborný posudek a Krycí list technických parametrů. Požadavky na minimální rozsah projektu k žádosti o dotaci ve všech oblastech podpory Zelená úsporám, které mohou sloužit jako pomůcka pro žadatele i odborníky (pozor, vždy je nutno zároveň řídit se platnými normami a zákony ČR), jsou k dispozici na stránkách Zelená úsporám v sekci Dokumentace.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Jsou to informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením.

Průkaz energetické náročnosti - energetický průkaz je povinen vlastník budovy, stavebník nebo společenství vlastníků doložit při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při

 • výstavbě nových budov
 • při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
 • při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle předchozích odrážek

Rekuperace

Energeticky úsporná technologie, při níž teplý vzduch, odváděný při tzv. řízeném větrání z obytných prostor, předehřívá ve speciálním zařízení (rekuperačním výměníku) čerstvý vzduch přiváděný do obytných prostor. Tím dochází jen k výměně vzduchu, nikoliv ztrátě tepla, jako při větrání okny.

Rodinný dům

Objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Rozhodnutí

Hromadné rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace z programu Zelená úsporám na základě doporučení Rady Fondu. Na jeho základě je vydáno buď vyrozumění (před realizací opatření), nebo smlouva (po realizaci opatření).

Rozhodný termín

Datum ukončení realizace projektu přípustné pro podporu v programu Zelená úsporám. Podporovány jsou pouze projekty dokončené po 1. 4. 2009. Datum ukončení realizace projektu se dokládá datem kolaudace, nebo datem podání oznámení o užívání stavby, datem vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou nebo datem vystavení protokolu o uvedení zařízení do trvalého provozu.

Řízené větrání

Automatické větrání pomocí ventilátorů bez nutnosti otevírat okna.

Seznam odborných dodavatelů (SOD) u dotace Zelená úsporám

Seznam dodavatelů/poskytovatelů služeb, kteří prokázali svoji kvalifikaci spolu s osvědčením o odbornosti v jedné či více činnostech, které jsou v rámci programu podporované. Registrace do seznamu je bezplatná. Žadatel může při realizaci projektu podporovaného z programu Zelená úsporám využít pouze služeb dodavatelů uvedených v SOD. Projekt, při jehož realizaci žadatel využije služeb dodavatele, který není uveden v SOD, nebude podpořen, stejně tak projekt realizovaný svépomocí. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).

Seznam výrobků a technologií (SVT) u dotace Zelená úsporám

Seznam materiálů, výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. Výrobky do SVT registruje zdarma jejich výrobce/dodavatel. Žadatel může čerpat podporu pouze na výrobek uvedený v SVT. Tato podmínka se nevztahuje na realizace v oblasti podpory B (pasivní výstavba).

Solárně-termický kolektor

Systém sloužící k absorpci slunečního záření a jeho využití ve formě tepla určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění.

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru UW

Charakterizuje výměnu tepla mezi dvěma prostředími, která jsou vzájemně oddělena výplní otvoru.

Součinitel prostupu tepla – normová hodnota UN

Normová hodnota UN je hodnota daná normou (ČSN 73 0540-2) jako požadovaná nebo doporučená. Slouží k porovnání součinitele prostupu tepla posuzované konstrukce a následnému vyhodnocení.

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu. Rozšiřující informace o Společenství bytových jednotek v kontextu programu Zelená úsporám naleznete v sekci Dokumenty.

Stanovený energetický standard

Splnění požadavků na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov podle ČSN 73 0540 v platném znění a na požadované energetické náročnosti rodinného nebo bytového domu nepřesahující hodnotu roční měrné potřeby tepla na vytápění stanovenou programem.

Statický posudek

Dokument, ve kterém se na základě odborné prohlídky hodnotí stávající stav objektu nebo konstrukce a zdokumentují se případné poruchy. Dále se určí příčina vzniku poruch (trhlin) a navrhne nápravné řešení. V případě, že příčina z vizuální prohlídky není zřejmá, navrhne se další postup pro její odhalení, např. provedení sond, sádrových terčíků, zkoušek materiálu atd.

Statický posudek musí zpracovat oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon) a opatřit jej autorizačním razítkem.

Statický posudek nenahrazuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. Projektant opravy nebo regenerace panelového domu však musí při zpracování projektu závěry posudku respektovat.

Stavebně-technické posouzení

Odborné posouzení současného stavebnětechnického stavu domu s cílem získat co nejspolehlivější informace o technickém stavu, provedení a vlastnostech stávajícího objektu. Posudek slouží jako podklad projektu pro změnu stavby (rekonstrukce, nástavba, přístavba apod.).

Systémová hranice budovy

Systémová hranice budovy je hranice tvořená vnějším povrchem konstrukcí, které ohraničují vytápěnou zónu

Tepelné čerpadlo

Zařízení umožňující získávat energii k vytápění a přípravě teplé vody z vnějšího prostředí - vody, vzduchu a země. Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje pro odběr tepla a média, kterému teplo odevzdávají k přenosu. Program Zelená úsporám podporuje tepelná čerpadla kombinace země-voda, vzduch-voda a voda-voda a splňující podmínky programu.

Trvalý provoz

Začíná dnem uvedení díla do trvalého provozu doloženým a dodavatelem vystaveným protokolem o uvedení do trvalého provozu. U novostaveb, pokud při předložení žádosti nejsou zapsány v katastru nemovitostí, je třeba doložit vyjádření stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., že objekt slouží k trvalému bydlení (např. kolaudační souhlas).

Veřejná podpora

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje.

Vlastník

Osoba zapsaná jako majitel objektu, který je předmětem prováděných opatření, na Listu vlastnictví, tj. ve výpisu z katastru nemovitostí. Pokud má nemovitost více vlastníků, je třeba předložit úředně ověřený souhlas všech spoluvlastníků objektu s provedením opatření nebo instalací zařízení (formulář „souhlasného prohlášení vlastníků nemovitosti" je ke stažení na www.zelenausporam.cz, není vyžadován ověřený podpis žadatele).

Vyrozumění o poskytnutí podpory

Příslib dotace u žádosti podané před realizací opatření, vydaný pro konkrétní žádost a žadatele, který stanovuje výši podpory a mezní termín čerpání dotace.

Začátek realizace

Zařízení

Instalované zařízení na využívání energie z obnovitelných zdrojů energie, včetně příslušenství, na které je poskytována podpora z programu.

Zdroj na biomasu

Výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá pouze energii biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody.

Zmocněnec (zplnomocněná osoba)

Osoba, které žadatel uděluje plnou moc (formulář na www.zelenausporam.cz) ke svému zastupování při jednání se SFŽP ČR a spolupracujícími subjekty ve věcech spojených s podáním a dalším zpracováním žádosti o podporu z Programu. Zmocněnec nemůže být zplnomocněn k přijetí podpory.

Zpracovatelem odborného posudku pro oblast podpory A a B je: Inženýr v oborech pozemní stavby, technika prostředí a technologická zařízení budov (projektantem), autorizovaným architektem (vybrané autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů), energetickým auditorem, anebo zpracovatelem průkazu energetické náročnosti budovy (v rozsahu svých působností stanovených zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií). Inženýr v oborech (viz výše) evidence u České komory autorizovaných inženýrů a techniků – www.ckait.cz, autorizovaný architekt (evidence u České komory architektů - www.cka.cz). nebo energetický auditor (evidence u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz).

Způsobilé náklady

V oblasti úspor energie jsou náklady na dodatečné investiční náklady potřebné k dosažení úspory energie, která je vyšší, než požadují normy Společenství (odstavec 3 článku 21 nařízení Evropské komise (ES) č. 800/2008. Výpočet způsobilých nákladů – podle článku 18, odst. 6 a 7, a bez přihlédnutí k provozním ziskům a provozním nákladům. Příklad: Způsobilé náklady jsou 20 %, zvýší-li se o 20 procentních bodů (nikoli o procenta), výsledná sazba bude činit 40 procent.

Žadatelé

Vlastníci a stavebníci budov určených k bydlení (fyzické osoby i právnické osoby). Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je zapsána v katastru nemovitostí jako (spolu)vlastník nemovitosti a která rodinný dům nebo bytový dům bude po 15 let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení. Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, podporu nelze poskytnout.

  Schváleno dalších 17 tisíc žádostí o dotaci z programu Zelená úsporám

  01.10.2010

  Rada Státního fondu životního prostředí ČR a ministr životního prostředí Pavel Drobil ve čtvrtek 30. 9. 2010 schválili další vlnu žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Bylo odsouhlaseno 17 tisíc žádostí ve výši přes 5 mld. korun. Celkem tak bylo od začátku programu schváleno již 35 tisíc žádostí za více než 8 mld. korun. Další kolo posuzování žádostí proběhne 11. listopadu 2010

   

  Zelená úsporám pokračuje

  24.08.2010

  Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že dne 24.8.2010 od 15.00 hodin dočasně přerušuje přijímání žádostí pouze pro panelové domy v rámci programu Zelená úsporám. Všechny již přijaté projekty budou řádně zadministrovány. Původní oblasti podpory pro nepanelové bytové domy a rodinné domy pokračují a budou i nadále financovány beze změn. Příjímání dalších žádostí pro panelové domy bude možné se začátkem nové stavební sezony v roce 2011.